Coming of Age | 2006

E tipu, e rea, mō ngā rā o tō ao;

Ko to ringaringa ki ngā rākau a te Pākehā

Hei oranga mō tō tinana;

Ko tō ngākau ki ngā taonga o ō tīpuna, hei tikitiki mō tō māhunga.

Ko tō wairua ki tō Atua, nāna nei ngā mea katoa.

Grow, tender shoot, for the days of your world.

Turn your hand to the tools of the Pākehā

for the wellbeing of your body.

Turn your heart to the treasures of your ancestors as a crown for your head.

Give your soul unto God, the author of all things

(Māori proverb)

Coming of Age. 2006. Oil on Canvas.

© 2020 by Rychèl Thérin. All rights reserved